Postanowienia ogólne

1. Małgorzata Gajewczyk Akademia Zdrowego Żywienia, z siedzibą przy ul. Ptasia 36 55-095 Długołęka, identyfikująca się nr NIP: 8961100066, REGON: 932901463, mail: info@akademiazz.pl, tel.: 692 300 830, jest Administratorem i Właścicielem serwisu www.akademiazz.com.pl, zwanej w dalszej części Regulaminu AZŻ. 

2. Administrator AZŻ świadczy na rzecz Użytkowników usługę, polegającą na umożliwianiu korzystania z Serwisu.

3. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne rozprzestrzenianie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach podyktowanych istotnymi względami technicznymi oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ochroną praw autorskich czy danych osobowych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produkcie celem poprawy jakości, w szczególności celem poprawy błędów. Zmiany nie mają wpływu na Produkt zakupiony przed ich wprowadzeniem, jedynie na nowe wydania.

6. Celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, a także ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

8. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”.

9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
Administrator – Małgorzata Gajewczyk
Administrator Danych Osobowych – Firma Akademia Zdrowego Żywienia Małgorzata Gajewczyk z siedzibą przy ul. Ptasiej 36 55-095 Długołęka, NIP: 8961100066, adres e-mail: info@akademiazz.pl;
Cena – opłata należna za Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu, której kwota określona jest w Serwisie;
Dane osobowe – dane Użytkownika Serwisu gromadzone w trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies;
Ebook, Produkt – plik w wersji elektronicznej możliwy do nabycia w Serwisie;
Formularz Zamówienia lub Formularz – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wpisanie danych osobowych, akceptację Regulaminu, potwierdzenie zamówienia;
Koszyk – element Sklepu, z  którego pomocą Zamawiający precyzuje szczegóły Zamówienia;
Polityka Cookies – zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne;
Paynow – Integrator Płatności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025237, NIP: 5260215088 pośrednicząca w organizacji płatności za Produkt poprzez serwis www.mbank.pl;
Serwis – strona internetowa zamieszczona na domenie www.akademiazz.com.pl;
Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Administratorem;
Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
Właściciel – właściciel serwisu www.akademiazz.com.pl;
Zamawiający – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która złożyła lub jest w trakcie składania zamówienia;
Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej zamówienie, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.
2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (Ebook, jadłospis) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). Ebook, jadłospis może zostać otwarty i odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.
3. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia zawiera z Administratorem umowę licencyjną na korzystanie z treści cyfrowej (Ebook, jadłospis), której zawartość stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Małgorzata Gajewczyk jest autorem Utworu (Ebooka, jadłospisu) i ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia.
4. Ebook, jadłospis jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego.

5. Testy genetyczne iGenesis: pobranie materiału genetycznego (wymaz z wewnętrznej strony policzka) odbywa się w Akademii Zdrowego Żywienia lub samodzielnie przez Pacjenta zgodnie z załączoną do testu instrukcją, analiza i badanie wykonywane jest na zlecenie w laboratorium Genomix4life s.r.l. w Salerno, Włochy.
6. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.
7. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zapisu i powstrzymania się od wymienionych w nim czynności.
8. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjną bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.
9. Zamawiający ma prawo powielania, kopiowania i korzystania z Ebooka, jadłospisu na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Zamawiającego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.

Procedura zwrotów i reklamacji

1. Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu zamawiający kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną na adres info@akademiazz.pl. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika, który rozpatruję ją i kontaktuje się z Zamawiającym celem wyjaśnienia.
2. Zamawiający ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Zamawiający kontaktuje się drogą elektroniczną na adres info@akademiazz.pl celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji Administrator zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą Cenie Produktu w formie przelewu bankowego na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności.
3. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził siębna inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Cookies

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

1. Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. W szczególności, Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) celem Personalizacji Ebooka, jadłospisu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest – Firma Akademia Zdrowego Żywienia Małgorzata Gajewczyk ul. Ptasia 36 55-095 Długołęka NIP: 8961100066, adres e-mail: info@akademiazz.pl.
3. Zaznaczając stosowną opcję w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu i akceptuje pliki cookies. Pliki typu cookies (ciasteczka) są zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Użytkownik nie ma obowiązku akceptować cookies.
4. Administrator celem realizacji zamówienia przekazuje Pośrednikowi dane osobowe Zamawiającego. Tym samym paynow Integrator Płatności staje się administratorem danych osobowych Zamawiającego.
6. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

”Mastercard