Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności oraz Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.akademiazz.com.pl i jej podstron.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Małgorzata Gajewczyk, uwidoczniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma GAJEWCZYK sp. z o.o. Numer NIP: 8971931372, Numer REGON: 527255321, Adres: ul. Poznańska 35/a 53-631 Wrocław, adres e-mail: info@akademiazz.pl.
 3. Korzystanie z Serwisu www.akademiazz.com.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
 4. W razie potrzeby kontaktu w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies istnieje możliwość kontaktu:
 5. drogą e-mail, pod adresem: info@akademiazz.pl
 6. telefonicznie, pod numerem: +48692300830
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Serwisu.

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 2. Administrator/Usługodawca – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „o.d.o.”) podanych przez osobę, której dane dotyczą jest Małgorzata Gajewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma GAJEWCZYK sp. z o.o. Numer NIP: 8971931372, Numer REGON: 527255321, Adres: ul. Poznańska 35/a 53-631 Wrocław,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. Serwis lub Strona – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.akademiazz.com.pl oraz na jego podstronach.
 5. Newsletter lub usługa Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 6. Umowa usługi Newsletter  lub Umowa Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

Dane osobowe

 1. Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  3. udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi czy szkolenia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  7. kontaktu w sposób wybrany przez Użytkownika w ramach wysłanej wiadomości poprzez formularz kontaktowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  8. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  12. wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  13. zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam dobrowolnie udostępni Administratorowi, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Podanie danych w formularzach jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania usługi, do której przeznaczony jest dany formularz czy też podjęcia stosownych działań.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 15.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. prawo do przenoszenia danych;
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
  6. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe Klientów przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją Umowy o Szkolenie będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także:
  1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
  2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego- w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa podatkowego;
  3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
  4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystywania cookies i administrowania Serwisem.
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych, między innymi, następującym podmiotom (odbiorcy danych):
  1. GLOBTEL INTERNET Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk, NIP: 9570804786, REGON: 192519144– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  2. paynow Integrator Płatności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025237, NIP: 5260215088.
   ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579;
  3. Google LLC – w celu korzystania z Google Analytics;
  4. Facebook Inc. – w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie Pani Dietetyk odpowiedzi na zapytania klientów wysłane poprzez Messenger lub w wiadomości na fanpage, a także w wiadomościach prywatnych, w celu prowadzenia interakcji z osobami korzystającymi z fanpage’a,
  5. Woo Commerce – w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia w sklepie internetowym, jest to wtyczka do platformy WordPress,
  6. zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej czy administracyjnej,
  7. księgowej – w celu korzystania z usług księgowych i przetwarzania danych klientów i pracowników widocznych na fakturach,
  8. MailerLite – w celu wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera,
 2. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub w ramach usług których przetwarza dane osobowe gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, dostępna na ich stronach internetowych.
 3. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu, polegającym na lepszym spersonalizowaniu oferty do osób odwiedzających kanały komunikacji Administratora, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mającego wpływ na prawa i wolności Użytkownika.

Komentarze

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Serwisu oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

Usługa newsletter

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in),
  2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności,
  3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera,
  4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana,
  5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana.
 7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne (jeśli są wymagane w danym przypadku) do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter a Użytkownik zostanie usunięty z bazy kontaktów Administratora.
 9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6 lit. a).
 10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies i inne technologie w następujących celach:
  1. konfiguracji serwisu,
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  6. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
  7. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności, sesji przeglądarki,
  8. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  9. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  10. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  11. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  12. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  13. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
  1. Google Analytics,
  2. Facebook Pixel.

Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.